فروش تترا سدیم پیرو فسفات

خرید تترا سدیم پیرو فسفات

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید تترا سدیم پیرو فسفات

خرید تترا سدیم پیرو فسفات از بازرگانی ساینا ویژن :

تترا سدیم پیرو فسفات، پیرو فسفات سدیم،

تترا سدیم فسفات و TSPP نیز نامیده می‌شود.

یک ترکیب شیمیایی با فرمول Na4P2O7 است.

به عنوان یک نمک، یک ماده جامد سفید و محلول در آب است.

از آنیون پیرو فسفات و یون‌های سدیم تشکیل شده است.

مسمومیت تترا سدیم پیرو فسفات هنگام مصرف خوراکی تقریباً دو برابر نمک خوراکی است.

همچنین به صورت دکاهیدرات Na4P2O7 · 10 (H2O) شناخته شده است.

فاقد گلوتن و وگان است.

جزئیات
فروش تترا سدیم پیرو فسفات

فروش تترا سدیم پیرو فسفات

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش تترا سدیم پیرو فسفات

فروش تترا سدیم پیرو فسفات و مشخصات آن:

سدیم دی فسفات یک نمک سدیم غیر آلی است.

که از یک کاتیون دی فسفات (4-) و چهار سدیم (1+) تشکیل شده است.

این ماده بیشتر به عنوان تترا سدیم پیرو فسفات شناخته می‌شود.

تترا سدیم پیرو فسفات یک ترکیب شیمیایی است.

که در اثر واکنش اسید فسفریک با کربنات سدیم ایجاد می‌شود و فسفات دی سدیم ایجاد می‌کند.

که سپس برای دستیابی به محصول نهایی بیشتر گرم می‌شود.

جزئیات