خرید آدیپیک اسید

خرید آدیپیک اسید

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید آدیپیک اسید

خرید آدیپیک اسید و فواید و مشخصات این محصول:

این محصول یا هگزان دی‌اوئیک اسید است.

این محصول یک ترکیب آلی با فرمول (CH2) 4 (COOH) 2 است.

از نظر صنعتی مهمترین اسیدهای دی کربوکسیلیک است.

این محصول یک ترکیب با سمیت متوسط، سفید و بلوری است.

دی کربوکسیلیک اسید با زنجیره مستقیم C6 در آب کمی محلول و در الکل و استون محلول است.

تقریباً تمام اسید آدیپیک تجاری از سیکلوهگزان تولید می‌شود.

از منظر صنعتی، این مهمترین اسید دی کربوکسیلیک است:

سالانه حدود 2.5 میلیارد کیلوگرم از این پودر کریستالی سفید، عمدتا به عنوان پیش ماده تولید نایلون تولید می‌شود.

در غیر این صورت اسید آدیپیک به ندرت در طبیعت رخ می‌دهد.

اما به عنوان افزودنی غذایی شماره E مواد افزودنی غذایی E355 شناخته می‌شود.

جزئیات
فروش آدیپیک اسید

فروش آدیپیک اسید

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش آدیپیک اسید

فروش آدیپیک اسید و فرمول و ساختار آن

آدیپیک اسید از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است. فرمول اصلی آن C6H10O4 است.

این بدان معنی است که در مجموع 6 کربن، 10 هیدروژن و 4 اکسیژن دارد.

اگر آن را به عنوان یک فرمول باز شده بنویسیم به شکل HOOCHCHHCHHCHHCHCOOH وی‌باشد.

در ابتدا و انتها متوجه خواهید شد که یک HOOC وجود دارد.

این گروه به عنوان گروه کربوکسیل شناخته می‌شود.

جزئیات