فروش کراس پویدون

فروش کراس پویدون

زمان مطالعه: 7 دقیقه

فروش کراس پویدون

فروش کراس پویدون و روش های تولید آن :

برای خرید کراس پویدون در بسته بندی های 25 کیلویی با ما تماس بگیرید.

استیلن و فرمالدئید در حضور یک کاتالیزور بسیار فعال واکنش داده و بوتین دی ول را تشکیل می‌دهند-

که به بوتاندیول هیدروژنه شده و سپس با سیکلود هیدروژناسیون تشکیل بوتیرولاکتون می‌دهد.

پیرولیدون با واکنش بوتیرولاکتون با آمونیاک تولید می‌شود.

به دنبال آن یک واکنش وینیلاسیون وجود دارد که در آن پیرولیدون و استیلن تحت فشار واکنش می‌دهند.

مونومر وینیل پیرولیدون سپس با استفاده از یک کاتالیزور در محلول پلیمریزه می‌شود.

کراس پویدون توسط فرآیند “پلیمریزاسیون ” تهیه می‌شود.

جزئیات