فروش کاروون

فروش کاروون

زمان مطالعه: 7 دقیقه

فروش کاروون

فروش کاروون در بازرگانی ساینا ویژن :

برای خرید کاروون در بسته های 25 کیلویی با ما تماس بگیرید.

کاروون یک مونوترپنوئید p-منتان است که متشکل از سیکلوهگز -2 انون است-

که به ترتیب در موقعیت های 2 و 5 جایگزین های متیل و ایزوپروپنیل دارد.

به عنوان ماده حساسیت زا نقش دارد.

این یک عضو از ترکیبات کاروون است که در گیاه شناسی یک عامل ضد قارچ است.

جزئیات