فروش سدیم استئاریل فومارات

فروش سدیم استئاریل فومارات

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش سدیم استئاریل فومارات

فروش سدیم استئاریل فومارات در بازرگانی ساینا ویژن و روش های تولید آن

استئاریل الکل با انیدرید مالئیک واکنش می‌دهد.

محصول این واکنش سپس یک مرحله ایزومریزاسیون و سپس تشکیل نمک برای تولید سدیم استئاریل فومارات انجام می‌شود.

جزئیات