فروش انواع کازئینات و رنت کازئین

فروش انواع کازئینات و رنت کازئین

زمان مطالعه: 8 دقیقه

فروش انواع کازئینات و رنت کازئین

فروش انواع کازئینات و رنت کازئین و کاربرد این محصول:

کازئین پروتئین اصلی (24-29 گرم بر لیتر) در شیر گاو است, همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.

در واقع, کازئین شیر, درگیر در میسل‌های بسیار هیدراته, بر روی چهار جزء اصلی, αs1 کازئین (38%) αs2 کازئین (10٪), β-کازئین (36٪) و

κ-کازئین (13٪) و یک جزء جزئی, γ -CN  (3%) هر یک از ترکیبات در ترکیب اسیدهای آمینه, وزن مولکولی (19 000–23 900), نقطه ایزوالکتریک و آب دوست بودن متفاوت است.

کازئین های اسیدی و رنت, بسته به روند انعقاد, دو نوع اصلی کازئین موجود هستند.

جزئیات