فروش استئارات 20

فروش استئارات 20

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش استئارات 20

فروش استئارات 20 در این شرکت :

برای خرید استئارات 20 در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اکتادکانوات یک آنیون اسید چرب 18: 0 است که باز مزدوج اکتادکانوئیک اسید (استئاریک اسید) است.

استئارات ها در صنعت داروسازی کاربردهای گوناگونی دارند.

این ماده به عنوان متابولیت انسانی, متابولیت گیاهی و متابولیت ساکارومایسز سرویزیه نقش دارد.

این یک آنیون اسید چرب با زنجیره بلند, یک آنیون اسید چرب اشباع شده با زنجیره مستقیم, یک آنیون اسید چرب 18: 0 و یک آنیون اسید چرب اشباع است.

جزئیات